DcHVestlolland

Gå til indhold

Hoved menu

Vedtægter

      for DCH Vestlolland


§ 1.
Foreningens navn er Vestlolland civile Hundeførerforening.
Dens hjemsted er Nakskov.

Foreningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.


§ 2.

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder
til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for
hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede
mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at
udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i
foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

 • 1  Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for

         udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

 • 2  Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved

         samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

 • 3  Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og

         hundeførerens interesse.

 • 4  Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende

         opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at
         fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

 • 5  Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

 • 6  Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

 • 7  Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

 • 8  Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.


§ 3.
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig
skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile
Hundeførerforening.
Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt
kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent
til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun
kontingent og ikke evt. træningsgebyr.

Personer som ikke udøver aktivt hundearbejde, men som ønsker at støtte
foreningen økonomisk, eller som frivillig hjælper, kan optages som støttemedlem.
Kontingentet for støttemedlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen.


Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende
rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår, betragtes som udmeldelse af
lokalforeningen. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen af nye
medlemmer til landsforeningen.

§ 4.
Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes  hvert år på
generalforsamlingen. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Medlemmer, der ikke inden 15. januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen.
Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det
pågældende regnskabsår er betalt.

§ 5.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.
Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 • 1. Valg af dirigent.

 • 2. Beretning af foreningens formand.

 • 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

 • 4. Fastsættelse af kontingent.

 • 5. Indkomne forslag.

 • 6. Valg af formand.

 • 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 • 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 • 9. Valg af 2 bilagskontrollanter.

 • 10.Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanterne.

 • 11.Eventuelt.


Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer
forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens
formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

§6.
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring, kræves 2/3 af de mødte
stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter
den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter
kontrol en kopi til DcH´s sekretariat.


§7.
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af
foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke
finde sted.

§8.
Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle
medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til
formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

§9.
Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges for 1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Den øvrige
bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert
valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2
bilagskontrollanter med 2 suppleanter.

Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, materielforvalter og
sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse
og evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

§10.
Foreningens regnskabsår er fra  1/1 - 31/12.
Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i kontrolleret stand
inden generalforsamlingen og fremlægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, medlemskartotek og en protokol.

§11.
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger
mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter
ledelsens anvisninger.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg
af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse, foretages af bestyrelsen.
Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan
fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de
klasser hvor de rettelig hører hjemme.

§12.
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende
bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§13.
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile
Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen.
Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt
eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile
Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt
tilfalder Dyrenes Beskyttelse.
Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile
Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt
med minimum 4 ugers mellemrum.
Til sikring af optimal informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden
inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.
Referatet af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori
kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af
indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af
forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2.
generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af
ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover
anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s
logo(er).

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. januar 2003
Ændret på landsmødet d. 15. marts 2008
Ændret på landsmødet d. 21. marts 2009
Tilføjelse i § 3 på ordinær generalforsamling d. 19. januar 2016.
                                                      Bestyrelsen.


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu